Säljvillkor

1. Munkedal Auktioner AB ÅTAGANDE

Munkedal Auktioner åtar sig att på nedan angivna villkor såsom kommissionär på auktion försälja av säljaren inlämnade föremål. Munkedal Auktioner har rätt att försälja inlämnat föremål vid det auktionstillfälle som enligt Munkedal Auktioner sin bedömning ger bästa resultat eller av annan anledning är lämpligast.

2. INLÄMNING

2.1 Säljaren ansvarar för att han har full och oinskränkt äganderätt till föremål som han lämnar till Munkedal Auktioner för försäljning eller, om föremålet ägs av tredje person, att han äger full och oinskränkt rätt att sälja och uppbära likvid för detta föremål.

2.2 Om säljaren ej äger föremålet, som han lämnar till försäljning, skall han i skrift styrka sin behörighet att sälja föremålet. Munkedal Auktioner är dock ej skyldigt att utan särskild anledning kontrollera säljarens behörighet att sälja föremålet.

2.3 Så snart Munkedal Auktioner beslutat att åtaga sig uppdraget att sälja föremålet, skall ett skriftligt / digitalt försäljningsavtal upprättas mellan Munkedal Auktioner och säljaren.

2.4 Munkedal Auktioner förbehåller sig rätten att ensidigt och utan rätt till ersättning till säljaren frånträda försäljningsuppdrag av visst föremål om tveksamhet uppkommer angående föremålets äkthet, äganderätten till föremålet eller andra uppgifter som Munkedal Auktioner bedömer som väsentliga.

2.5 Säljaren eller den som inlämnar föremål är skyldig att upplysa Munkedal Auktioner om kända fel och brister hos föremålet.

2.6 Återkallelse av försäljningsuppdraget skall ske skriftligen. Säljaren äger inte i något fall rätt att utan medgivande från Munkedal Auktioner återkalla försäljningsuppdraget senare än tre dagar innan föremålet börjar visas för allmänheten. Om säljaren återkallar försäljningsuppdraget skall han ersätta Munkedal Auktioner för kostnader för hantering och värdering av föremålen m.m. med ett belopp motsvarande försäljningsavgifter enligt punkt 4.1 beräknat på utropspriset.

2.7 Alla transporter av föremål till och från Munkedal Auktioner sker på säljarens bekostnad och på säljarens risk.

3. KATALOGISERING

3.1 Munkedal Auktioner har full och oinskränkt rätt att bestämma hur föremål skall beskrivas samt hur föremål skall avbildas på Internet.

3.2 Alla fotografier och avbildningar är Munkedal Auktioner egendom och får, utan särskild ersättning, användas även för ändamål som ej har samband med försäljningen.

3.3 Utropspriset är baserat på en marknadsanpassad värdering av föremålet inför auktionen. Utropspriset utgör endast en bedömning och en vägledning för köpare och det pris till vilket ett föremål slutligen säljs kan väsentligen över- eller understiga utropspriset.

4. FÖRSÄLJNINGSAVGIFTER

4.1 För varje auktionspost uttages vid försäljning en provision på 20 % inkl. moms av det klubbade beloppet samt en fast avgift på 20 SEK inkl. moms för foto och försäkring.

5. FÖRVARING OCH FÖRSÄKRING

5.1 Inlämnade föremål är från mottagandet försäkrade av Munkedal Auktioner mot skada i samband med inbrott, brand eller vattenskada, samt mot stöld eller bräckage till ett värde maximalt motsvarande utropspris minus försäljningsavgifter eller klubbat pris minus försäljningsavgifter, om inte särskilt avtal om annat försäkringsvärde slutits.

5.2 Munkedal Auktioner ansvarar för att inlämnade föremål förvaras på ett betryggande sätt.

5.3 Munkedal Auktioner kan ej hållas ansvarigt för skador på tavelglas och ramar eller för naturliga förändringar i levande material såsom blekning av papper och sprickbildningar i trä eller slitage i samband med visning.

5.4 Munkedal Auktioner är inte skyldigt att ersätta säljaren för någon skada överstigande försäkringsvärdet för inlämnat föremål enligt punkt 5.1.

5.5 Munkedal Auktioner ansvar för inlämnade föremål är begränsat till vad som anges i dessa villkor.

6. BEVAKNING

6.1 Med bevakning avses att Munkedal Auktioner för Säljarens räkning bevakar att föremål inte säljs under överenskommet acceptpris. Acceptpriset får inte överstiga utropspriset. Överenskommet acceptpris skall godkännas av Munkedal Auktioner och skall bekräftas i försäljningsavtalet eller i skrift vid senare tillfälle efter överenskommelse med Munkedal Auktioner.

6.2 Om ett föremål ej uppnår bevakningspriset eller klubbas utan inkommet bud går föremålet tillbaka till säljaren.

6.3 Munkedal Auktioner har rätt att sälja ett föremål under bevakningspriset under förutsättning att säljaren får lika mycket betalt som om försäljningen hade nått upp till acceptpriset.

7. REDOVISNING

7.1 Efter auktionen erhåller säljaren en skriftlig preliminär redogörelse för auktionsresultatet.

8. UTBETALNING

8.1 Utbetalning till säljaren sker senast trettio (30) dagar efter auktionens slut under förutsättning att full betalning erhållits från köparen och att reklamation, hävning eller utnyttjande av lagstadgad ångerrätt ej skett. Vid försäljning till konsument har köparen en lagstadgad ångerfrist om fjorton (14) dagar från att köparen tagit föremålet i sin besittning (ångerfrist). Om köparens ångerfrist inte har löpt ut vid tiden för ordinarie utbetalning senareläggs utbetalningen till Säljaren till fem (5) bankdagar efter ångerfristens utgång, förutsatt att köparen inte inom ångerfristen meddelat Munkedal Auktioner att köparen önskar utnyttja sin ångerrätt. Har köparen meddelat Munkedal Auktioner detta men inte returnerar föremålet i lagstadgad tid (returfrist) har Munkedal Auktioner rätt att kräva fullgörande av köpet gentemot köparen. I sådant fall senareläggs utbetalningen till Säljaren till fem (5) bankdagar efter returfristens utgång (dvs. till maximalt tjugoåtta (28) dagar, plus fem (5) bankdagar, från tidpunkten då köparen anses ha tagit föremålet i sin besittning).

8.2 Munkedal Auktioner håller erhållna betalningar från köpare avskilda på klientmedelskonto i enlighet med lagen om redovisningsmedel.

8.3 Om köparen har nyttjat lagstadgad ångerrätt inom ångerfristen hävs försäljningen och föremålet läggs ut till ny försäljning med oförändrade försäljningsvillkor.

8.4 Om köparen ej erlagt full betalning vid tidpunkten för utbetalning enligt punkt 8.1, eller om reklamation har skett hävs försäljningen, såvida inte Munkedal Auktioner och säljaren är överens om att fortsätta att kräva köparen på betalning. Munkedal Auktioner har ingen skyldighet att vidta åtgärder mot köparen såvida inte särskild överenskommelse träffats därom med säljaren.

8.5 Om säljaren har förfallen skuld hos Munkedal Auktioner äger Munkedal Auktioner rätt att kvitta sådan skuld före betalning görs till säljaren.

9. OSÅLDA FÖREMÅL

9.1 Om ett föremål inte säljs och om inte annat avtalats har Munkedal Auktioner rätt att utan föregående meddelande omförsälja föremålet på auktion igen. Om föremålet redan har varit på auktion tre gånger så äger Munkedal Auktioner rätt att publicera föremål ytterligare tre gånger. Föremål som inte ska omförsäljas skall hämtas senast 7 dagar efter auktionen.

9.2 Om föremålet ej hämtats enligt punkt 9.1 äger Munkedal Auktioner rätt att skänka föremålet till välgörande ändamål eller omförsälja föremålet med reducerat bevakningspris även utan säljarens skriftliga godkännande.

9.3 Om säljaren har förfallen skuld hos Munkedal Auktioner äger Munkedal Auktioner rätt att innehålla osålda föremål till säkerhet för säljarens betalning för sådan skuld.

9.4 Vid säljarens underlåtenhet att erlägga betalning för förfallen skuld hos Munkedal Auktioner, eller att hämta osålda föremål enl. punkt 9.1, äger Munkedal Auktioner rätt att vidta följande åtgärder:

(I) Översändning av föremål till lager hos valfritt speditionsföretag. Samtliga transport- och lagerkostnader debiteras säljaren.

(II) Omförsäljning av föremålet för säljarens räkning. Munkedal Auktioner har full och oinskränkt rätt att bestämma auktionsform, utropspris samt om föremålet skall åsättas ett bevakningspris eller inte.

Munkedal Auktioner äger rätt att ur influtna belopp uttaga ersättning för samtliga fordringar som Munkedal Auktioner har gentemot säljaren.

10. ANSVAR FÖR FEL

Om Munkedal Auktioner gentemot köpare blir ansvarig för fel i sålda föremål har Munkedal Auktioner rätt att kräva ersättning av säljaren motsvarande den ersättning som Munkedal Auktioner kan ha utgivit till köparen med anledning av felet. Säljaren är införstådd med de allmänna villkor som Munkedal Auktioner tillämpar gentemot köpare vid auktioner.

Vi garanterar inte att tjänsterna på https://www.munkedalauktioner.se är ständigt tillgängliga. Munkedal Auktioner ansvarar inte för eventuella olägenheter eller ekonomiska effekter som drabbar kunder på grund av att budgivningsfunktionen eller andra funktioner inte är tillgängliga vid varje tidpunkt.

11. PERSONUPPGIFTER, PENNINGTVÄTT MM

11.1 Personuppgifter, såsom namn, adress, personnummer, telefonnummer och e postadress, som lämnats i samband med Munkedal Auktioner tjänster eller i övrigt inom ramen för ett avtalsförhållande till Munkedal Auktioner, används för administration och fullgörelse av Munkedal Auktioner skyldigheter hänförliga till auktionsverksamheten, för att kunna ge god service samt för att fullgöra förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna kan även komma att behandlas för marknads- och kundanalyser och statistik samt för marknadsföringsändamål, såsom riktad reklam, administrativa meddelanden, produkterbjudanden, nyhetsbrev m.m.

11.2 Personuppgifterna kan komma att uppdateras och kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register.

11.3 Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till företag som Munkedal Auktioner samarbetar med.

11.4 Munkedal Auktioner tillämpar lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism i all sin verksamhet. Denna lagstiftning bygger på tvingande

EU direktiv. Ytterligare personuppgifter kan som en följd av detta komma att behandlas av Munkedal Auktioner.

11.5 Säljaren har rätt att, efter skriftlig begäran, få skriftlig information om vilka personuppgifter som Munkedal Auktioner har registrerat och hur dessa uppgifter används. Säljaren har även rätt att begära att Munkedal Auktioner rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om Säljaren. Den som inte vill att hans/hennes personuppgifter ska behandlas för ändamål som rör direktmarknadsföring ska skicka en skriftlig begäran om detta till Munkedal Auktioner.

12. FORCE MAJEURE

Munkedal Auktioner är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan och omständigheten förhindrar eller avsevärt försvårar fullgörandet i rätt tid därav.

Som befriande omständighet skall anses bland annat krigshandling, valutarestriktioner, knapphet på transportmedel, eldsvåda, myndighetsåtgärd, ändrad lagstiftning, arbetstagarkonflikt, allmän varuknapphet, inskränkningar i drivkraft, olyckshändelse eller därmed jämställda omständigheter. Om Munkedal Auktioner fullgörande av viss förpliktelse försenas med mer än tre månader på grund av befriande omständighet äger säljaren utan ersättningsskyldighet skriftligen häva avtalet.

13. TVIST

Tvist angående dessa villkor skall avgöras enligt svensk lag vid domstol i Sverige.

Kontakt

Munkedal Auktioner AB

Lerbergsvägen 2

455 91 Munkedal

+46 760-05 46 70

info@munkedalauktioner.se

Öppettider

Måndag kl 11:00-16:00

Torsdag kl 14:00-18:00

Lördag kl 11:00-15:00

Övriga dagar tar vi emot efter överenskommelse

© Software Copyright 2024 Skeleton. All rights reserved.